Предговор (извод)

Често су ме питали коју од својих објављених књига највише волим. На то питање не бих умео да одговорим. Међутим, волим ову књижицу која ме на тако леп начин изражава…

Ова књига у довољној мери показује да се хришћанско Предање битно разликује од једног statu quo, које би истовремено требало и превазићи и поштовати. Хришћанско предање је активно оприсутњење принципа који важи за целокупну историју. Принцип о којем је овде реч јесте откривење и објављивање Самога Бога, ради људи и света и то преко пророкâ, у Исусу Христу и кроз апостоле. Предање бисмо могли упоредити са реком која избија из извора и наводњава многе земље, или пак са дрветом које се разраста пружајући гране богате плодовима и што се више уздиже ка небу, тим више има потребу да се прошири и укорени дубоко у земљи.

Поређење ће нам помоћи да сагледамо важност коју Предање има за нас данас, када у једном агресивном свету, који без компаса и звезде северњаче, тражи свој пут, и сами хришћани преиспитују властити идентитет. Управо ће им Предање омогућити да га изнова открију. Предање је, наиме, то присуство древних корена и њихових сокова, који представљају велики залог будућности. Предање представља ток реке, који је са извора усмерава да тече у будућност.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

272-1 Конгар И.
272-788-726.3:929 Конгар И.

КОНГАР, Ив, 1904-1995
Предање и живот Цркве / Ив Конгар ;
[превод Јулија Видовић, Златко Матић].
- Београд : Православни богословски факултет
Универзитета, Институт за Систематско богословље ;
Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету
и културу, 2019 (Ужице : Графичар).
- 263 стр. ; 23 cm

Превод дела: La Tradition et la vie de l’Église /
Yves Marie-Joseph Congar.
- Тираж 300.
- Стр. 229-263: Свето Предање у богословљу Ива
Конгара / Златко Матић.
- Напомене и библиографске референце уз текст

ISBN 978-86-7405-219-8 (ИСБ)

а) Конгар, Ив (1904-1995)
б) Хришћанска теологија -- Предање

COBISS.SR-ID 280914444

EAN 9788674052198