Публикован је зборник радова са Научног богословског скупа – колоквијума, одржаног 29. марта 2022. године на Православном богословском факултету УБ под називом „Место сотириологије у савременом систематском богословљу“.

Садржај:

 • Eпископ проф. др Игнатије Мидић, „Сотириологија у савременом систематском богословљу“
 • Проф. др Дражен Перић, „Благодатна и евхаристијска димензија православне сотириологије“
 • Немања Величковић, „Христос као јединствени сотириолошки модел насупрот моделима осталих религија“
 • Срећко Петровић, „Неки аспекти сотириолошких увида Николаја Велимировића: моралистички или егзистенцијални приступ питањима спасења?“
 • Sveštenik Vladimir Edelinski Mikolka, „Soteriologija u nauku vladike Ignacija Midića“
 • Презвитер проф. др Александар Ђаковац, „Универзалност или партикуларност спасења у Христу?“
 • Свештеник Стефан Јовановић, „Антропологија трансхуманизма као изазов савременој православној сотириологији“
 • Сања Стевановић, „Сотириолошки елементи црквеног појања и службе појца у Цркви“
 • Протођакон проф. др Златко Матић, „Савремена упоредна (православно-римокатоличка) сотириологија“
 • Александар Глишовић, „Анселмова теорија сатисфакције као модел спасења“
 • Стефан Пејаковић, „Место сотириологије у кенотичким теологијама“
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
271.2-185.5(082)
НАУЧНИ скуп Место сотириологије
у савременом систематском богословљу (2022 ; Београд) Зборник радова : Научни скуп - колоквијум Место сотириологије у савременом систематском богословљу, 29. март 2022. / уредници Златко Матић, Раде Кисић, Александар Ђаковац. 
- Београд : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за Систематско богословље, 2022 (Ужице : Графичар). 
- 197 стр. : слике аутора ; 24 cm Тираж 150. 
- Напомене и библиографске референце уз текст. 
- Библиографија уз сваки рад. 
- Summaries.
ISBN 978-86-7405-238-9
а) Православна сотириологија -- Зборници
COBISS.SR-ID 80683273