Проблем примата је само један аспекат, можда најпрепознатљивији, сукоба веома различитих концепција самог појма Цркве. Ми бисмо желели само да покажемо, анализирајући текстове о којима се расправљало на два ватиканска концила, да католичко учење о природи понтификалне службе теоријски оставља простор за две могуће интерпретације:

Прва, која би примат дефинисала као универзални епископат над читавом Црквом, одговарала би победи једне доктринарне струје, врло ограничене, коју су тек у 19. веку систематизовали теолози римске школе. Једна таква концепција, са свим својим последицама, остаће вероватно заувек неприхватљива православнима и англиканцима.

Друга види у примату власт универзалне јурисдикције, коју епископ Рима врши у својству примаса. Ова друга интерпретација је у потпуном складу са најизворнијом католичком традицијом. Штавише, она има ту предност да није дефинитивно затворила догматски хоризонт примата. Она сама изгледа да дозвољава наставак дијалога са православнима и англиканцима, зато што се држи једног заједничког еклисиолошког језика. Дакле, да ли текстови који су изгласани 1870, затим поновљени 1964. у једној широј перспективи, допуштају ову другу интерпретацију? Управо је то другачији начин, којим се формулише питање на које би ово истраживање желело да одговори.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

272-732.2-284

МИНАРЕТ, Ролан, 1946-
Папа - универзални епископ или први међу епископима / Ролан Минерат ; [превод Слободанка Матић]. 
- Београд ; Београд : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за Систематско богословље, 2020 (Ужице : Графичар). 
- 235 стр. : ауторова слика ; 22 cm

Превод дела: Le Pape - Évêque universel ou premier des évêques? / Roland Minerath. 
- Тираж 300. 
- Део текста на лат. и срп. језику. 
- Напомене и библиографске референце уз текст. 
- Регистар.

ISBN 978-86-7405-235-8

а) Папство

COBISS.SR-ID 25506313