На основу члана 10.а и члана 16. Статута Православног богословског факултета у Београду (Пречишћен текст бр. 01/5-498/4 од 06.07.2017. године) и предлога Групе за систематско богословље, Наставно-научно веће Православног богословског факултета Универзитета у Београду (одлуком бр.0104-131/17 од 27.02.2018. год.) , доноси:

ПРАВИЛНИК О РАДУ
ИНСТИТУТА ЗА СИСТЕМАТСКО БОГОСЛОВЉЕ
ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.

Овим Правилником регулишу се делатност и циљеви, делокруг рада, организација, структура и друга питања од значаја за рад Института за систематско богословље (у даљем тексту: Институт).

Члан 2.

Институт је основан 2018. године, одлуком Наставно-научног већа (бр. 0104-131/16 од 27.02.2018. године) и одлуком Савета Православног богословског Факултета (бр. 0105-143/6 од 27.02.2018. године), на предлог Групе за систематско богословље као интерна научна јединица у саставу Православног богословског факултета Универзитета у Београду (у даљем тексту: Факултет), која реализује научно-истраживачке пројекте из области за које је Факултет матичан, у складу са програмима научних истраживања на Факултету.

Члан 3.

Делатност Института састоји се у истраживању и развоју у одговарајућим научним пољима, издавању књига, часописа и периодичних издања, осталом штампању и високом образовању. Посебан акцента у раду Института стављен је на све видове сарадње са међународним научно-истраживачким, просветним и другим институцијама. Институт може да оквире својих делатности по потреби у одређеној мери проширује и мења.

Члан 4.

У делокруг рада Института спадају следеће активности:

  • Стицање услова за извођење и реализацију научних и стручних пројеката кроз интензивирану сарадњу са релевантним партнерским институцијама у земљи и иностранству.
  • Развој издавачке делатности како у штампаном тако и у електронском виду. Поред тога, такође и припрему, постављање и одржавање интернет странице Института.
  • Преводилачка делатност и истраживачки рад на пољу систематског богословља.
  • Оснивање и одржавање библиотеке Института која би, у складу са Законом о библиотечко-информационој делатности, била категорисана и финансирана као специјална библиотека на нашим просторима.
  • Иницирање семинара, симпосиона, пројеката, стручних путовања и подстицање других активности за унапређење научно-истраживачког потенцијала чланова Института и њиховог стручног усавршавања према Правилнику о сталном стручном усавршавању Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
  • Научно-стручна, консултативна и саветодавна помоћ заинтересованим институцијама и појединцима Српске Православне Цркве.
Члан 5.

Институт има радни састав:

  • Савет који се састоји од председника и чланова савета.
  • Веће Института које се састоји од управника, заменика управника и чланова. Веће Института сачињавају сви чланови Института.

Управник управља радом Института уз помоћ својих сарадника са пуним правом и одговорношћу, водећи рачуна о целокупном раду Института у свим наведеним активностима, а увек у координацији са Саветом института, коме подноси редовне извештаје о реализацији планираних активности. Управника бирају чланови већа Института између себе на мандат од три године, с правом реизбора.

Заменик управника помаже у раду и мења управника по његовом одобрењу.

Секретар обавља стручне, административне и техничке послове и координира са факултетским службама у вези са пословима у Институту.

Чланови радног састава у потпуности учествују у раду Института.

Институт користи печат Факултета који му је додељен и има право на сопствени визуелни идентитет.

Члан 6.

Институт може имати своју библиотеку формирану и организовану у оквиру библиотеке Факултета.

Члан 7.

Институт може имати свој административно-управни и научно-истраживачки простор попут других институција истога профила у оквиру Факултета.

Члан 8.

Средства за обављање делатности Института обезбеђују се од партнерских и покровитељских институција и појединаца из земље и иностранства, као и од средстава Факултета.

Члан 9.

Финансијска средства која остварује Институт наменске су природе и могу бити употребљена искључиво у сврхе рада Института. Расподела средстава и њихова употреба засновани су на претходно склопљеним правним документима и врши се у складу са прописима.

Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли и/или електронском огласнику Факултета.