Документ Црква — ка заједничкој визији почиње поглављем у којем се истражује како хришћанска заједница налази своје порекло у Божјој мисији спасоносног преображаја света. Црква је у суштини мисионарска и јединство је заправо у вези са овом мисијом.

Друго поглавље излаже главне карактеристике разумевања Цркве као заједнице, прикупљајући резултате заједничке рефлексије о томе како Свето Писмо и потоње предање доводи Цркву у везу са Богом, као и неке од последица ове везе за живот и устројство Цркве.

Треће поглавље се фокусира на развој Цркве као заједнице путујућих људи који се крећу ка Царству Божјем, а посебно на неколико тешких еклисиолошких питања која су поделила цркве у прошлости. Оно бележи напредак ка већем приближавању у вези са неким од ових проблема и појашњава питања око којих би цркве требало да траже додатно зближавање.

Четврто поглавље развија неколико значајних начина на које се Црква односи према свету као знак и средство Божје љубави проповедањем Христа у међурелигијском контексту, затим сведочењем  моралних  вредности  Јеванђеља и одговарањем на људске патње и потребе.

CIP — Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

27–675

 ЦРКВА — ка заједничкој визији : документ 214 Комисије „Вера и поредак“ / [превод са енглеског Златко Вујановић]. 
— Београд : Хришћански културни центар „Др Радован Биговић“ : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за Систематско богословље : Библијски културни центар, 2020 (Београд : Штампарија Српске патријаршије). 
— 108 стр. ; 21 cm. 
— (Bibliotheca Оecumenica ; књ. 1) Превод дела: The Church: Towards a Common Vision. 
— Стр. 7–9: Предговор српском издању / Раде Кисић. 
— Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978–86–85273–46–9 (ХКЦ)
ISBN 978–86–85273–45–2 (за низ)

а) Светски савез цркава. Комисија за веру и црквено устројство — — „Црква — ка заједничкој визији“ 
б) Екуменизам

COBISS.SR–ID 16373257